.

Alapszabály

AZ EMSZ ALAPSZABÁLYA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szövetség neve:
Erősített Műanyaggyártók Szövetsége

2. A Szövetség idegen nyelvű elnevezése:
angolul: Association of the Manufacturers of Reinforced Plastic Materials
németül: Verband der Verarbeiter von Faserverstärkten Kunststoffen

3. A Szövetség rövidített elnevezése:
EMSZ

4. A Szövetség székhelye:
1147 Budapest, Gyarmat u. 71. (2007. január 1-től)

5. A Szövetség jellege:
A Ptk. 61-64. §-ainak, valamint az 1989. évi II. törvényben foglaltaknak megfelelően egyesületi formában működő jogi személy, szervezet.

6. A Szövetség célja:
általános információcsere a hazai erősített műanyag-feldolgozók között,

 • cégregiszter kialakítása a legfontosabb adatok feltüntetésével,
 • a hatósági, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munka- és egészségvédelmi előírások rendszeres ismertetése, betartásuk lehetőségeinek vizsgálata, egységes álláspont kialakítása a vonatkozó előírásokkal kapcsolatban,
 • részvétel a jogalkotásban és a szabványalkotásban, illetve a szabványmódosításban,
 • egységes érdekképviselet megszervezése,
 • információ-szolgáltatás a tagok részére
  • az alap- és segédanyagok,
  • a technológiák,
  • a konstrukciós eljárások és a
  • vizsgálati módszerek vonatkozásában,
 • kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás bel- és külföldi társszervezetekkel,
 • oktatóprogramok, tapasztalatcserék szervezése.

II. A SZÖVETSÉGI TAGSÁG SZABÁLYA

1. 
A tagság feltételei: 
A Szövetség tagja lehet mindazon belföldi jogi személy, továbbá egyéni és társas vállalkozó, aki a Szövetség céljaival egyetért, annak Alapszabályát elfogadja, a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezi magát arra, hogy a tagsági kötelezettségeknek eleget tesz és mindezek alapján felvételt nyer.
A Szövetség jogi személy tagjai jogaikat meghatalmazott képviselőik útján gyakorolhatják.

2. Tiszteletbeli tagság:
A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet azon bel- és külföldi jogi és magánszemély, akit erre a Szövetség felkér.

3. Pártoló tagság:
A Szövetség pártoló tagja lehet azon bel- és külföldi jogi vagy magánszemély, aki a Szövetség céljait jelentős mértékben támogatja, de a Szövetség érdekképviseleti szolgáltatásait nem igényli, és mindezek alapján felvételt nyert a Szövetségbe.

4. A tagsági viszony keletkezése:
A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell írásban benyújtani. A tagfelvételről az Elnökség dönt.

5. A tagság nyilvántartása:
Minden tagot a központi nyilvántartásban kell regisztrálni.

6. A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

  • a tag kilépésével,
  • a tag halálával, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
  • a tag kizárásával.

A tag a Szövetségből bármikor kiléphet. A kilépést írásban kell közölni az Elnökséggel, amely a tagok a bejelentés alapján törli a névsorból. A befizetett tagdíj a Szövetség tulajdonában marad. A törléssel a tag jogai és kötelezettségei megszűnnek.

A közgyűlés a tagok sorából egyéni vagy elnökségi kezdeményezésre kizárhatja azt, aki a Szövetség Alapszabályát súlyosan megsérti, annak céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, a tagdíjat nem fizeti meg. Mindhárom esetben akkor, ha ezzel az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel. A kizárásra vonatkozó határozatot az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozza.
A határozathozatal előtt a tagot meg kell hallgatni, illetve álláspontjának írásbeli kifejtésére módot kell adni.
A kizáró határozat ellen az érintett tag a közgyűlésnél kérhet jogorvoslatot, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

7. A tag jogai:
A tag jogosult a Szövetség közgyűlésein és a döntéshozatalban részt venni. Minden tagnak egy szavazata van. A pártoló és tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, azonban a közgyűléseken jelen lehetnek, felszólalhatnak.

A tag (jogi személy tag esetén annak képviselője) a Szövetség bármely tisztségére megválasztható, kivéve a pártoló és tiszteletbeli tagokat. A választott tisztség személyre szóló, másnak át nem ruházható.

A tag jogosult a Szövetség munkájáról rendszeres tájékoztatást kérni, a Szövetség bármely rendezvényén részt venni, azon indítványokat, javaslatokat tenni.

A tag kérheti a Szövetség támogatását tevékenységéhez. Igénybe veheti a Szövetség által nyújtott anyagi, információs és egyéb szolgáltatásokat, részt vehet a Szövetség által szervezett programokon.

8. A tag kötelezettségei:
A tag köteles betartani a Szövetség Alapszabályát, valamint céljait támogatni és az esedékes tagdíjat a Szövetségnek befizetni.

9. A tagsági díj:
A tagok (kivéve a tiszteletbeli és pártoló tagokat) tagsági díjként évente az előző éves szakirányú nettó árbevételük 0,5 ezrelékét, de legkevesebb 10.000.-Ft-ot, legfeljebb azonban 100.000.-Ft-ot kötelesek befizetni. 
Oktatási intézmények, kutatóhelyek, tudományos egyesületek éves tagdíja 10.000.-Ft.
A pártoló tag tagdíját az Elnökség állapítja meg.
A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.

A tagdíjakat az Elnökség évente felülvizsgálhatja.

III. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1. A közgyűlés:
A Szövetség legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a Szövetség Alapszabályának megállapítása és módosítása,
 • az éves költségvetés külön határozattal történő elfogadása,
 • a pártoló tag kivételével a tagdíj megállapítása,
 • az elnök és az Elnökség megválasztása,
 • az Elnökség beszámolójának elfogadása,
 • a Szövetség más szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,
 • tag kizárása,
 • elnökségi tag visszahívása,

A közgyűlést az elnök szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, írásban köteles összehívni.
Ha az Elnökség, illetve a tagság 20 %-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri a közgyűlés összehívását, vagy azt valamely hatóság indítványozza, úgy az elnök köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívó a megismételt közgyűlés időpontját és a fenti figyelmeztetést tartalmazza.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet két jelenlévő tag hitelesít és az elnök, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.

2. Az Elnökség:
Két közgyűlés között a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, mely legalább négy, legfeljebb hat főből álló testület, elnöke egyben a Szövetség soros elnöke is.

Az Elnökség az alábbi tisztségviselőkből áll:

 • elnök,
 • ügyvezető alelnök,
 • elnökségi tag (legalább egy, legfeljebb három személy),
 • szövetségi titkár.

Az Elnökség tisztségviselői közül az erre megválasztott személy tölti be a Szövetség és egyben az Elnökség elnökének a tisztségét. Az elnököt és az Elnökség tagjait a Szövetség közgyűlése háromévente választja. Az elnökségi tagok a Szövetségben elvégzett munkáért tiszteletdíjban nem részesülnek.

Az Elnökség tagjainak tisztsége megszűnik:

 • lemondással,
 • visszahívással,
 • a választási idő leteltével,
 • a szövetségi tagság megszűnésével.

A visszahívásról elnökségi tag esetében a közgyűlés dönt. Az Elnökség tagja akkor hívható vissza, ha elnökségi tagsági feladatainak írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget.

Az Elnökség hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket az Alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, abban sorszámozva feltüntetni a hozott határozatokat.
Az Elnökség évente egy alkalommal kiküldött beszámoló formájában tájékoztatja munkájáról a tagságot, illetve beszámol a közgyűlésen.

3. Az elnök, az ügyvezető alelnök:
A Szövetség és az Elnökség munkáját a soros elnök irányítja.
A soros elnök teljes jogkörrel képviseli a Szövetséget. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve a soros elnök képviseleti joggal felruházhat más tagokat is, illetve a képviselet ellátására másnak megbízást adhat.
A soros elnök gyakorolja a Szövetség dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
A soros elnök gyakorolja a Szövetség szakmai tevékenységét és gazdálkodását.

Az ügyvezető alelnök feladatköre az elnök helyettesítése és a Szövetség napi tevékenységének megszervezése.

IV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. Költségvetés:
A Szövetség a bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség éves költségvetését a közgyűlés hagyja jóvá.

2. A Szövetség bevételi forrásai:

 • tagdíj-befizetések,
 • támogatások,
 • felajánlások,
 • egyéb bevételek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Szövetség feloszlása esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról, illetve annak felhasználásáról a közgyűlés dönt.
 2. Ahol az Alapszabály tagról rendelkezik, azon a tiszteletbeli és a pártoló tagokat is érte-ni kell, kivéve, ahol az Alapszabály erre vonatkozóan külön rendelkezést tartalmaz.
 3. A jelen Alapszabállyal nem szabályozott kérdésekre irányadóak a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok.

Az Alapszabályt az Erősített Műanyaggyártók Szövetségének 2006. október 31. napján megtartott közgyűlése határozataival módosította és elfogadta.

Budapest, 2006. október 31.

Velkei Ágota, Szilágyi Szabolcs, Kiss Sándor, Dr. Zsigmond Balázs

Nyelv: